ZWROTY I REKLAMACJE

 

 

Pouczenie o prawach konsumenta

w przypadku zawarcia umowy sprzedaży zawartej z ZIELONYSKLEP.PL J. P. PRZYBYŁ Spółka jawna

z siedzibą we Wrocławiu za pośrednictwem sklepu internetowego - www.zielonysklep.plSzanowni Państwo,

 

na wstępie dziękujemy za obdarzeniem nas zaufaniem i skorzystanie z oferty naszego sklepu internetowego. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 28 stycznia 2020 r. o prawach konsumenta, chcemy Państwa poinformować o przysługujących Państwu prawach w związku z zawarciem przez Państwa z nami umowy sprzedaży.


I. Odstąpienie od umowy sprzedaży

Zgodnie z przepisami Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z ZIELONYSKLEP.PL J. P. Przybył Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303468, NIP: 9111947865, REGON: 020742832, BDO: 000587201 (dalej jako: Zielony Sklep lub Spółka), która to została zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego www.zielonysklep.pl (przez Internet) w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Niemniej jednak Zielony Sklep w trosce o Państwa komfort – możliwość podjęcia decyzji co do zakupionego przez Państwa Produktu, tj. czy chcą go Państwo zostawić lub też oddać – wydłużyła ww. okres do 30 dni.

Zielony Sklep wskazuje, że termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 30 dni liczonych od dnia, w którym Zamówienie zostało przez Konsumenta odebrane lub, w którym osoba trzecia inna niż dostawca Zamówienia i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie zamówionego produktu / produktów.

Aby skorzystać prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument zobowiązany jest poinformować Zielony Sklep o swojej decyzji, tj. o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Powyższe powinno nastąpić w formie jednoznacznego oświadczenia woli. Zielony Sklep wskazuje, że ww. zakresie Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który przesyłamy w załączaniu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Zielony Sklep wskazuje, że aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. Zielony Sklep wskazuje, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno być złożone na następujące dane:

 1. E-mailem na adres: pytanie@zielonysklep.pl

 2. Listownie na adres: ZIELONYSKLEP.PL J. P. Przybył Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław;

 3. Osobiście w sklepie stacjonarnym: ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław

W przypadku odstąpienia od umowy Zielony Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostawy lub wysyłki produktu / produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Zamówienia, tj. innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia – wysyłki lub dostawy - Zamówienia oferowany przez Zielony Sklep w trakcie składania przez niego Zamówienia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zielony Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zielony Sklep dokona zwrotu wszystkich uiszczonych przez Klienta płatności w związku z zawartą umową, w tym kosztów dostawy lub wysyłki produktu / produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Zamówienia, tj. innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia – wysyłki lub dostawy - Zamówienia oferowany przez Zielony Sklep w trakcie składania przez niego Zamówienia) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Zielony Sklep nie zaproponował, że sam odbierze produkt / produkty od Konsumenta (Państwa), Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zakupionego produktu / produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić produkt / produkty Zielonemu Sklepowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Zielony Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Zielony Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrot produktu / produktów powinien nastąpić na adres: ZIELONYSKLEP.PL J. P. Przybył Sp. j., ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław. Zielony Sklep wskazuje, że w przypadku zwrotu Zamówienia (Produktu/Produktów), Zielony Sklep nie przyjmuje przesyłek (Zamówień) zwracanych (wysłanych) przez Konsumenta Spółce z opcją płatności za pobraniem. Konsument musi skorzystać z innych opcji dostawy Zamówienia do Spółki.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia (produktu lub produktów), a ich wysokość uzależniona jest od gabarytów oraz ilości zamówionych produktów (zwracanych produktów lub produktu), przy czym koszt przesyłki kurierskiej za wysyłkę 1 paczki do 30 kg szacowana jest na maksymalnie kwotę 40 złotych.

Zielony Sklep wskazuje, że gdy zamówienie zostało doręczone Konsumentowi do miejsca zamieszkania, Zielony Sklep jest zobowiązany do odebrania produktu / produktów na swój koszt, gdy ze względu na charakter produktu nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu / produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający, poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania danego produktu.

Zgodnie z przepisami Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w zakresie następujących umów, tj. m. in. umowy:

 1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

Postanowienia wskazane powyżej mają również zastosowanie do osób fizycznych zawierających umowę sprzedaży z Zielonym Sklepem, która to jest bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych/tej osoby/osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, która to ustalona jest na podstawie aktualnej informacji z CEIDG.

Zielony Sklep wskazuje, że Klientowi nie będącemu Konsumentem, tj. co do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego dokumentu.

 

Zielony Sklep aby ułatwić poruszanie się w gąszczu ww. terminów wskazuje, że dla Konsumenta istotne są w przypadku chęci odstąpienia od umowy następujące terminy:

 1. 30 dni w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej przez Konsumenta z Zielonym Sklepem za pośrednictwem sklepu internetowego – termin liczony jest od dnia otrzymania Zamówienia przez Konsumenta. Skutek niedotrzymania terminu: brak możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta bez podawania przyczyny – tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 2. 14 dni - zwrot Produktu lub Produktów - będących przedmiotem zamówienia - do Zielonego Sklepu – termin liczony jest od dnia, w którym Konsument poinformował Zielony Sklep o odstąpieniu od umowy. Skutek niedotrzymania terminu: wstrzymanie się przez Zielony Sklep ze zwrotem otrzymanych płatności oraz kosztów dostarczenia zamówienia do momentu otrzymania zamówienia lub do czasu nadesłania Spółce dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej;

 3. 14 dni - zwrot wszystkich otrzymanych płatności oraz kosztów dostarczenia zamówienia przez Zielony Sklep – z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczania zamówienia (dostawy lub wysyłki), który jest inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Zamówienia oferowanego przez Zielony Sklep w chwili składania przez niego Zamówienia. Skutek niedotrzymania terminu: możliwość naliczenia przez Konsumenta odsetek ustawowych oraz podjęcia przez Konsumenta innych czynności celem wyegzekwowania zwrotu należności w postaci zwrotu płatności ceny oraz kosztów dostawy.

II. Odpowiedzialność za zgodność towaru z umową – konsumenci

Zielony Sklep dostarcza Klientom Produkty nowe oraz pozbawione wad, w tym Produkty używane.

Zielony Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Klientów za brak zgodności oferowanych przez niego Produktów / Produktu z umową. W powyższym zakresie Klient może skorzystać z uprawnień z tytułu braku zgodności towaru z umową, które to określone są w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287).

W przypadku sprzedaży Produktów używanych, Zielony Sklep każdorazowo wskazuje stan takiego Produktu, co następuje poprzez podanie informacji w opisie Produktu oraz wskazanie zdjęć takiego Produktu, które są wskazane na Stronie internetowej – Sklepie internetowym. Informacja o tym, że dany Produkt jest używany każdorazowo znajduje się na Stronie internetowej – Sklepie internetowym przy danym Produkcie.

Zielony Sklep wskazuje jednak, że nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową, jeżeli w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, Konsument został wyraźnie poinformowany przez Zielony Sklep, że Produkt odbiega od wymogów zgodności z umową, o których mowa w pkt. 2 powyżej, tj. Produkt jest gorszej jakości, nie posiada wszystkich cech właściwych dla tego typu Produktu lub też dedykowanych dla niego właściwości oraz wyraźnie i konkretnie zaakceptował ww. brak właściwości lub cechy Produktu.

Uprawnienia Konsumenta w przypadku braku zgodności towaru z umową – zakupy po 1 stycznia 2023 r.

W przypadku braku zgodności produktu z umową, Konsument może:

 1. W pierwszym etapie reklamacji żądać jego naprawy lub wymiany. Aby skorzystać z ww. uprawnienia, Konsument udostępnia Zielonemu Sklepowi produkt podlegający naprawie lub wymianie. Odbiór produktu następuje na koszt Zielonego Sklepu.

W przypadku otrzymania produktu przez Zielony Sklep, Spółka zgodnie z prawem może dokonać wymiany (gdy Konsument żąda naprawy) lub może dokonać jego naprawy (gdy Konsument żąda jego wymiany).

Jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Zielonego Sklepu to Spółka może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Spółki, Zielony Sklep uwzględnia wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Bez względu na powyższe Zielony Sklep dokonuje naprawy lub wymiany produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której Spółka została poinformowana przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył.

Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Zielony Sklep.

 1. W drugim etapie Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 • Zielony Sklep odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

 • Zielony Sklep nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Zielony Sklep próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych powyżej (żądanie naprawienia lub wymiany towaru);

 • z oświadczenia Zielonego Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

W przypadku o którym mowa w lit. b) powyżej:

 1. obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową;

 2. Zielony Sklep zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny;

 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny;

 4. jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

 5. w razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Zielonemu Sklepowi na jego koszt. Spółka zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 6. Zielony Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Postanowienia wskazane powyżej mają również zastosowanie do osób fizycznych zawierających Umowę sprzedaży z Zielonym Sklepem, która to jest bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, która to ustalona jest na podstawie aktualnej informacji z CEIDG.

Zielony Sklep wskazuje, że w przypadku zwrotu zamówienia (produktu/produktów), Zielony Sklep nie przyjmuje przesyłek (zamówień) zwracanych (wysłanych) przez konsumenta Spółce z opcją płatności za pobraniem. Konsument musi skorzystać z innych opcji dostawy zamówienia do Spółki.

Uprawnienia konsumenta – zakupy przed 1 stycznia 2023 r.

Konsument składając reklamację po raz pierwszy może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub – jeśli wada jest istotna – odstąpienia od umowy.

Zielony Sklep odpowiada wobec Konsumenta za sprzedany produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Terminu tego nie można skrócić, z wyjątkiem produktów używanych, przy których sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności maksymalnie do roku.

Jeśli konsument wybrał naprawę rzeczy lub jej wymianę, Zielony Sklep może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Konsumenta byłaby niemożliwa do zrealizowania albo wymagałaby nadmiernych kosztów. W tej sytuacji Konsument może zmienić swój wybór – zamiast naprawy towaru zażądać jego wymiany i na odwrót. Zielony Sklep musi wymienić lub naprawić towar w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Jeśli Konsument wybrał obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, to Zielony Sklep może nie uznać tych żądań i w zamian zaproponować naprawę lub wymianę. Konsument ma prawo do zmiany propozycji Zielonego Sklepu (z wymiany na naprawę lub odwrotnie), chyba że opcja wskazana przez konsumenta byłaby niemożliwa do zrealizowania albo wymagałaby nadmiernych kosztów.

Zielony Sklep nie ma prawa odmówić Konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez Konsumenta w ramach pierwszej reklamacji, bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego produktu. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o tę samą, czy też inną wadę.

Zielony Sklep wskazuje, że w przypadku zwrotu zamówienia (produktu/produktów), Zielony Sklep nie przyjmuje przesyłek (zamówień) zwracanych (wysłanych) przez Konsumenta Spółce z opcją płatności za pobraniem. Konsument musi skorzystać z innych opcji dostawy zamówienia do Spółki.

Odpowiedzialność za wady produktu – przedsiębiorcy

Zielony Sklep wskazuje, że w stosunku do klientów nie będących Konsumentami, tj. co do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287), (nie podlegają oni ochronie konsumenckiej) nie znajdują zastosowania przepisy dotyczące rękojmi z tytułu wad fizycznych rzeczy – art. 556 Kodeksu Cywilnego i następne, bowiem w stosunku do tych podmiotów są one wyłączone co ww. klienci akceptują zawierając Umowę sprzedaży. Wskazuje się, że ww. zakresie znajdą zastosowanie wyłącznie przepisy ogólne w zakresie odpowiedzialności kontraktowej.

Gwarancja na produkty

Na produkty oferowane za pośrednictwem sklepu może zostać udzielona gwarancja producenta, z której skorzystanie jest możliwe przez klienta po okazaniu Zielonemu Sklepowi lub producentowi produktu / produktów karty gwarancyjnej (o ile została wydana) oraz dowodu zakupu produktu / produktów (o ile została wydana) – chyba, że inne wymogi wynikają z gwarancji udzielonej przez producenta produktu / produktów.

W przypadku chęci skorzystania z gwarancji udzielonej przez producenta, klient może zgłosić stosowną reklamacje producentowi za pośrednictwem Zielonego Sklepu. Zielony Sklep po otrzymaniu dokumentów, o których mowa powyżej, w imieniu klienta przekaże producentowi jego reklamacje celem jej rozpatrzenia. Procedurę reklamacyjną ww. zakresie określa każdorazowo producent.

Zielony Sklep wskazuje, że gwarancja udzielona na produkty oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, udzielana jest wyłącznie przez poszczególnych producentów produktów, dlatego też jej warunki wskazywane są w dołączanych do produktu dokumentach, bezpośrednio przez producenta produktu lub też w opisie produktu na stronie internetowej sklepu. Spółka nie udziela gwarancji na Produkty oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego www.zielonysklep.pl, w tym gwarancji odrębnej od gwarancji producenta ww. zakresie.

Warunki i zasady na podstawie, których producenci produktów udzielają gwarancji klientom, każdorazowo wskazane są również w treści opisów produktów, które to znajdują się przy danym produkcie na stronie sklepu internetowego www.zielonysklep.pl.

Zielony Sklep wskazuje, że nie każdy produkt może podlegać gwarancji producenta, dlatego przed jego zakupem należy sprawdzić czy producent wybranego produktu udziela na niego gwarancje. W razie jakichkolwiek wątpliwości ww. zakresie Zielony Sklep prosi o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

III. Postępowanie reklamacyjne

W celu umożliwienia skorzystania Konsumentom oraz przedsiębiorcom (Klientom sklepu internetowego www.zielonysklep.pl) z przysługujących im praw w związku ze złożonym zamówieniem lub zawarciem umowy sprzedaży, Zielony Sklep wprowadza procedurę reklamacyjną, która to jest następująca.

Zgłoszenie reklamacji

Każdy Klient w zależności o jego statusu (Konsument lub przedsiębiorca) oraz przysługujących mu praw, które to zostały wskazane wyżej może złożyć reklamacje.

Reklamacje należy złożyć listownie na adres: ZIELONYSKLEP.PL J. P. Przybył Sp. j., ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, bezpośrednio w sklepie stacjonarnym: ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław lub też elektronicznie na adres: serwis@zielonysklep.pl.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz szczegółowy opis występujących niezgodności Produktu z umową.

W sytuacji gdy reklamacja nie będzie zawierała wszystkich informacji, w tym danych, które umożliwią jej rozpoznanie, Zielony Sklep wezwie reklamującego do ich podania, pod rygorem nie rozpoznania reklamacji z uwagi na brak podania przez Klienta wymaganych ww. zakresie informacji.

Zielony Sklep wskazuje, że aby uniknąć ww. sytuacji rekomenduje skorzystanie ze wzoru reklamacji, który to stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu – Reklamacja produktu zamówionego przez www.zielonysklep.pl.

Rozpatrzenie reklamacji

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie informacje i dane wskazane powyżej. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona Klientowi w takiej samej formie w jakiej została zgłoszona. Minimalny zakres odpowiedzi na reklamacje zawierać będzie co najmniej: decyzje określającą czy reklamacja została uwzględniona, proponowany sposób postępowania, termin podjęcia czynności przez Zielony Sklep.

IV. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach jak również na stronach internetowych Powiatowych (miejskich) Rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym również Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

W razie powstania sporu między Spółką a Użytkownikiem, Użytkownik może zwrócić się do Spółki z wnioskiem o pozasądowe jego rozstrzygnięcie, może także skorzystać z Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ REKLAMACJI

Coś nie jest jasne? Napisz do nas lub skontaktuj się z nami telefonicznie: 503 151 771, e-mail: pytanie@zielonysklep.pl

 

Pozdrawiamy,

Zespół Zielonego Sklepu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium