REGULAMIN

 

REGULAMIN

USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

WWW.ZIELONYSKLEP.PLNiniejszy dokument, zwany również Regulaminem lub Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, który to został sporządzony przez ZIELONYSKLEP.PL J. P. PRZYBYŁ Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu określa zasady oraz warunki na podstawie których są świadczone usługi za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: www.zielonysklep.pl.

 

1. DEFINICJE

Lp.

Pojęcie:

Definicja;

1.

Klient

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne nadają zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego za pośrednictwem strony internetowej: www.zielonysklep.pl.

2.

Konsument

osoba fizyczna dokonująca z Zielonysklep.pl J. P. Przybył Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.

Użytkownik

każda osoba fizyczna posiadająca dostęp do sieci Internet, która korzysta ze strony internetowej: www.zielonysklep.pl.

4.

Zielony Sklep, Spółka lub Sprzedawca

spółka pod firmą ZIELONYSKLEP.PL J. P. Przybył Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303468, NIP: 9111947865, REGON: 020742832, BDO: 000587201

5.

Regulamin

niniejszy dokument.

6.

Sklep lub Sklep internetowy

sklep internetowy prowadzony w formie elektronicznej przez Spółkę, który to jest dostępny pod adresem: www.zielonysklep.pl, za pośrednictwem którego Spółka świadczy również usługi opisane w Regulaminie.

7.

Strona internetowa, Strona lub Portal

serwis dostępny pod adresem www.zielonysklep.pl, za pośrednictwem którego Spółka świadczy usługi opisane w Regulaminie, w tym za pośrednictwem którego prowadzi Sklep internetowy.

8.

Produkt lub Towar

rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży w określonej objętości lub ilości za pośrednictwem Sklepu internetowego Zielonego Sklepu lub która stanowi przedmiot umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu.

9.

Zamówienie

oświadczenie woli złożone przez Klienta Sklepu, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży Produktu lub Produktów oferowanych do sprzedaży przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu.

10.

Konto

nieodpłatna funkcjonalność Sklepu za pomocą, której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu (składanie Zamówień, podgląd historii złożonych Zamówień itd.), a które to może być założone dla konkretnej osoby i które jest do niej przypisane.

11.

Newsletter

wiadomość e-mail zawierające informacje o nowych lub aktualnych produktach i usługach Spółki wysyłana w określonych przez Spółkę okresach czasu do osób, które uprzednio wyraziły zgodę na otrzymanie informacji handlowych na wskazany przez nie adres e-mailowy.

12.

Koszyk

nieodpłatna funkcjonalność Sklepu za pomocą, której Użytkownik może tymczasowo zapisać wybrane przez siebie Produkty w wirtualnej przestrzeni udostępnianej przez Sklep celem ich obejrzenia lub np. zakupu.

13.

Polityka Prywatności

dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony przez Spółkę, funkcjonujący pod nazwą: Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych przez www.zielonysklep.pl.

14.

Polityka Plików Cookies

dokument określający wykorzystywane przez stronę internetową: www.zielonysklep.com pliki Cookies oraz cele dla których są wykorzystywane.

15.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 1204)

16.

Ustawa o prawach konsumenta

ustawa z dnia 28 stycznia 2020 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105)

17.

Kodeks Cywilny

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 326)

18.

Umowa sprzedaży

umowa sprzedaży zawierana przez Klienta ze Spółką za pośrednictwem Strony (tj. na odległość, poza siedzibą Spółki), której przedmiotem są Produkty oferowane w Sklepie.

19.

Umowa lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Spółką poprzez dokonanie czynności niezbędnych do uzyskania statusu Użytkownika.


2. ZASADY OGÓLNE

 1. Administratorem Strony internetowej za pośrednictwem, której prowadzony jest Sklep internetowy, jest spółka pod firmą: ZIELONYSKLEP.PL J. P. Przybył Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303468, NIP: 9111947865, REGON: 020742865, BDO: 000587201, e-mail: pytanie@zielonysklep.pl.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony internetowej jak również zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego, w tym zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży przez Klientów Sklepu ze Spółką za jego pośrednictwem.

 3. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do każdego Użytkownika, w tym również do Klientów Sklepu, tj. Konsumentów jak i przedsiębiorców, którzy za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierają Umowę sprzedaży ze Spółką.

 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej jak również Sklepu internetowego każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego oraz Strony jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

 5. Regulamin należy rozumieć również jako regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 1204).

 6. Regulamin określa również następujące zagadnienia:

 1. zasady oraz warunki sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego (www.zielonysklep.pl);

 2. zasady oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej (www.zielonysklep.pl);

 3. rodzaje funkcjonalności oferowanych na Stronie internetowej (www.zielonysklep.pl);

 4. tryb postępowania reklamacyjnego;

 5. warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie ze Strony internetowej jest nieodpłatne, tym samym Użytkownik nie uiszcza żadnej opłaty za korzystanie z usług oraz funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej. Wskazuje się, że brak odpłatności dotyczy co do zasady korzystania ze Strony, natomiast zawarcie za pośrednictwem Sklepu internetowego umów lub umowy (np. Umowy sprzedaży) będzie odpłatne, o czym szczegółowo w dalszej treści Regulaminu.

 2. Korzystanie ze Strony internetowej jest dobrowolne, przy czym aby Użytkownik mógł korzystać ze Strony internetowej musi spełnić określone wymagania, które to są następujące:

 1. Użytkownik musi posiadać aktywne połączenie pomiędzy urządzeniem stacjonarnym lub mobilnym Użytkownika, a siecią Internet (dostęp do Internetu);

 2. korzystać z urządzenia stacjonarnego lub mobilnego, które ma zainstalowaną przeglądarkę internetową np.: Chrome wersja: 102.0, Firefox 96.0.3., Opera 83, Microsoft Edge 101 lub nowsze wersje ww. przeglądarek;

 3. korzystać z urządzenia stacjonarnego lub mobilnego, które umożliwia wykorzystywanie technologii niezbędnych do prawidłowego korzystania ze Strony oraz wyświetlania jej treści, tj.: Java, JavaScript, XML, PHP, pliki Cookies, HTML.

 1. Zielony Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z urządzeniem stacjonarnym lub mobilnym z którego korzysta Użytkownik, ani za problemy dotyczące wykorzystywanej przez niego sieci Internet.

 2. Użytkownik korzystając ze Strony zobowiązany jest do korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym w sposób zgodny z treścią Regulaminu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

 3. Użytkownik korzystając ze Strony internetowej nie może:

 1. ingerować w jakikolwiek sposób w Portal lub jej go kod, ani czynić jakichkolwiek zmian, których wprowadzenie nie jest wprost dozwolone poprzez „interface” Użytkownika. W szczególności zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian, które mogłyby spowodować zakłócenie działania Portalu;

 2. dostarczać, wprowadzać, przesyłać lub udostępniać w jakikolwiek sposób treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, naruszającym jakiekolwiek dobra osobiste innych osób lub podmiotów, godzących w określone poglądy czy uczucia/przekonania religijne;

 3. w miejscach, w których mogą być podane dane osobowe lub inne informacje, podawać informacje nieprawdziwe, w tym podawać dane osobowe innych osób, bez ich uprzedniej wyraźnej zgody.

 1. Zielony Sklep wskazuje, że dostęp do Strony jak i Sklepu internetowego, jak i korzystanie ze Strony oraz Sklepu może zostać czasowo utrudnione lub uniemożliwione, w przypadku wystąpienia awarii technicznych, bądź czasowego wyłączenia dostępu do Strony oraz Sklepu internetowego przez Zielony Sklep co może mieć miejsce w przypadku potrzeby przeprowadzenia stosownych prac serwisowych lub podjęcia innych niezwłocznych czynności.

 

 4. USŁUGI ŚWIADCZONE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

 1. Za pośrednictwem Strony internetowej Zielony Sklep świadczy następujące rodzaje usług na rzecz Użytkowników, tj.:

 1. możliwość założenia konta oraz dostęp do niego;

 2. możliwość przeglądania oraz wyszukiwania przez Użytkowników Produktów znajdujących się w Sklepie;

 3. możliwość złożenia Zamówienia;

 4. możliwość zapisania się do Newslettera;

 1. Zielony Sklep wskazuje, że ww. usługi świadczone drogą elektroniczną są bezpłatne, z zastrzeżeniem obowiązku uiszczenia ceny przez Klienta, w przypadku zawarcia przez niego ze Spółką Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

 2. Zielony Sklep wskazuje, że skorzystanie z ww. usług może wymagać od Użytkownika spełnienia innych warunków aniżeli już uprzednio wskazanych, w tym podjęcia stosownych czynności takich jak np. wypełnienie formularza interaktywnego lub podanie adresu e-mailowego w przypadku chęci zapisania się do Newslettera, o czym szczegółowo poniżej.

 

5. STATUS UŻYTKOWNIKA ORAZ ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTORNICZNĄ, W TYM JEJ ROZWIĄZANIE

 1. Użytkownikiem Strony jest każda osoba, która korzysta ze Strony internetowej lub Sklepu, w tym osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Zielony Sklep wskazuje, że z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Strony, Użytkownik akceptuje treść Regulaminu, w tym wyraża zgodę na świadczenie przez Zielony Sklep na jego rzecz usług, o których mowa w Regulaminie.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest przez Spółkę z Użytkownikiem w chwili rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika ze Strony, a w przypadku innych usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie ich zawarcia – co zostało szczegółowo opisane w dalszej treści Regulaminu. Wskazuje się, że stanie się Użytkownikiem Strony, w tym zawarcie Umowy następuje z chwilą, o której mowa powyżej.

 4. W momencie zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik związany jest treścią Regulaminu, a Spółka zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia na jego rzecz usług opisanych w Regulaminie. Wskazuje się, że zakres usług świadczonych na rzecz Użytkownika zależny jest od jego wyborów, tj. m.in. tego czy zapisze się na Newsletter lub też założy konto na Stronie internetowej.

 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieokreślony.

 6. Zawarcie Umowy nie jest tożsame z zawarciem jakiejkolwiek innej umowy (np. Umowy sprzedaży) i dotyczy jedynie usług oferowanych za pośrednictwem Strony. Szczegółowe usługi świadczone drogą elektroniczna za pośrednictwem Strony zostały opisane poniżej.

 7. Użytkownik, który zawarł Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Spółką jest uprawniony do rozwiązania tej umowy, tj. jej wypowiedzenia bez podawania przyczyny w każdym czasie. Powyższe uprawnienie przysługuje również Spółce. Wypowiedzenie ww. umowy następuje bez okresu wypowiedzenia.

 8. Zielony Sklep wyjaśnia jednak, że Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia lub wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej przez Użytkownika z Zielonym Sklepem w sytuacji gdy usługi świadczone za pośrednictwem Portalu zostały już wykonane, a Użytkownik wyraził na ich wykonanie wyraźną zgodę, przy czym przed rozpoczęciem świadczenia ww. usług Użytkownik został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia ww. sytuacji.

 9. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub jej wypowiedzeniu (rozwiązaniu) Użytkownik może złożyć poprzez Stronę, korzystając z uwidocznionych na Stronie internetowych danych kontaktowych, czy to w formie elektronicznej - e-mailem na adres: pytanie@zielonysklep.pl czy tradycyjnej w siedzibie Spółki lub listem.

 10. Proszę pamiętać, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikacje danego Użytkownika, np. imię, nazwisko i adres e-mail.

 11. Bez względu na powyższe Spółka w przypadku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu może rozwiązać ww. umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 12. W celu skorzystania ze swoich uprawnień, Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o którym mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną / o dostarczenie treści cyfrowej (Newslettera) zawartej za pośrednictwem www.zielonysklep.pl, lub może skontaktować się z Zielonym Sklepem na dane wskazane w Serwisie.

 

6. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ (SKLEP INTERNETOWY)

Zielony Sklep za pośrednictwem Strony internetowej prowadzi Sklep internetowy, poprzez który umożliwia Klientom zakup oferowanych przez Spółkę Produktów. W celu skorzystania przez Użytkownika ze Sklepu, niezbędne jest spełnienie przez niego warunków, o których mowa w pkt. 3 powyżej, oraz tych określonych w dalszej części Regulaminu.

    A. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik może za pośrednictwem Sklepu złożyć Zamówienie Towarów oferowanych za pośrednictwem Strony internetowej przez Spółkę. Powyższe może nastąpić bez potrzeby tworzenia konta na Stronie internetowej.

 2. W Sklepie każdorazowo w zakładce danego Produktu wskazana jest nazwa Produktu, jego opis, dane techniczne, opinie o produkcie, informacja o dostępności, kod produktu oraz czas jego dostawy.

 3. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik nie składający Zamówienia przez utworzone na Stronie internetowej konto, powinien podjąć następujące kroki:

 1. wybrać Produkt / Produkty oraz wskazać ich ilość, a następnie kliknąć przycisk „DO KOSZYKA”;

 2. po wybraniu Produktu / Produktów oraz umieszczaniu ich w Koszyku należy kliknąć „IDŹ DO KASY” lub kliknąć w pole „KOSZYK”;

 3. po kliknięciu „IDŹ DO KASY” lub w pole „KOSZYK” należy wybrać sposób dostawy;

 4. po wyborze dostawy należy wybrać sposób złożenia zamówienia, tj. bez założenia Konta, zakładając Konto lub logując się do Konta;

 5. po kliknięciu „ZAKUPY BEZ REJESTRACJI” należy podać dane osobowe oraz adresowe w formularzu Zamówienia, w tym ewentualnie dodać uwagi do Zamówienia;

 6. po podjęciu czynności określonych powyżej (lit. e) Użytkownik w celu złożenia Zamówienia powinien kliknąć „PODSUMOWANIE”;

 7. po zweryfikowaniu Zamówienia, Użytkownik powinien kliknąć: „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

 1. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik składający Zamówienie przez utworzone na Stronie internetowej konto, powinien podjąć następujące kroki:

 1. wybrać Produkt / Produkty oraz wskazać ich ilość, a następnie kliknąć przycisk „DO KOSZYKA”;

 2. po wybraniu Produktu / Produktów należy kliknąć „IDŹ DO KASY”;

 3. po kliknięciu „IDŹ DO KASY” uzupełnić formularz o wybrany sposób dostawy oraz formę płatności, w tym wybrać formę dokumentu potwierdzającego zakup Produktu (Faktura, Paragon), w tym dodać uwagi do Zamówienia, ewentualnie zmienić dane w innych udostępnionych formularzach określanych w zakładce: „DANE OSOBOWE” czy „ADRESY”;

 4. po podjęciu czynności określonych powyżej (lit. c) Użytkownik w celu złożenia Zamówienia powinien kliknąć „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

 1. Użytkownik każdorazowo przed złożeniem Zamówienia w sposób określony powyżej zobowiązany jest do potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności, w tym Polityką Plików Cookies, co każdorazowo odbywać się będzie poprzez odznaczenie przez niego stosownego pola w udostępnionym mu do tego celu interaktywnym oknie.

 2. Zamówienie uznaje się za złożone w chwili gdy Zielony Sklep je otrzyma.

 3. Klient składając Zamówienie każdorazowo zobowiązuje się do zapłaty za nie, co potwierdza na samym końcu procesu składania Zamówienia. Zapłaty za Zamówienie następuje w sposób wybrany przez Klienta zgodnie ze wskazanymi przez Zielony Sklep metodami płatności.

 4. Zielony Sklep wskazuje, że złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty nabycia określonego Produktu lub Produktów, a więc chęci zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży, o czym mowa poniżej.

    B. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje momencie, w którym Zielony Sklep potwierdzi realizację Zamówienia, co każdorazowo nastąpi poprzez wysłanie do Klienta wiadomości elektronicznej (e-maila) na wskazany przez niego adres e-mail, w której to wiadomości będzie wskazane, że Zielony Sklep potwierdza realizację Zamówienie Klienta.

 2. Zielony Sklep podkreśla, że otrzymane przez Klienta automatycznego potwierdzenia otrzymania Zamówienia, nie stanowi potwierdzenia rozpoczęcia realizacji Zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 powyżej. Powyższe stanowi wyłącznie o otrzymaniu przez Zielony Sklep Zamówienia Klienta, a więc złożenia przez Klienta oferty nabycia określonego Produktu lub Produktów.

 3. Potwierdzenie rozpoczęcia realizacji Zamówienia przez Zielony Sklep następuje w terminie 1 dnia roboczego liczonego od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta.

 4. W przypadku gdy realizacja Zamówienia Klienta nie będzie możliwa, Zielony Sklep również w terminie wskazanym w pkt. 3 przekazuje Klientowi e-mailem informacje o braku możliwości realizacji złożonego przez niego Zamówienia oraz jego anulowaniu. W przypadku gdy Klient uiścił już zapłatę ceny za Zamówienie (które zostało anulowane), środki te zostaną przez Zielony Sklep niezwłocznie zwrócone Klientowi.

 5. Zielony Sklep wskazuje, że brak możliwości realizacji Zamówienia może mieć miejsce w następujących sytuacjach:

 1. braku dostępności Produktu lub Produktów;

 2. zmiany ceny Produktów lub Produktu na cenę wyższą niż cena wskazana w Sklepie, w sytuacji gdy za zmianę ceny odpowiada wyłącznie zewnętrzny dostawca Produktu lub Produktów zamówionych przez Klienta;

 3. nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia na Stronie, przez które należy rozumieć wypełnienie formularza Zamówienia w sposób uniemożliwiający realizację Zamówienia lub uniemożliwiający Spółce kontakt z Klientem (np. nie podanie wszystkich danych adresowych lub danych osobowych, lub podanie błędnych danych adresowych czy osobowych);

 4. wskazanie przez Klienta w formularzu Zamówienia danych do wysyłki zamówionego Produktu lub Produktów na które nie jest możliwa wysyłka Produktów lub Produktu;

 5. gdy przy wyborze płatności przelewem lub płatności internetowej Zamówienie nie zostanie przez Klienta opłacone w terminie 24 godzin liczonych od chwili jego złożenia;

 6. gdy Zamówienie zostało złożone przez przedsiębiorcę nieobjętego ochroną konsumencką, a w stosunku do danego podmiotu zachodzą wątpliwości co do jego wiarygodności płatniczej oraz zdolności finansowej.

    C. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zielony Sklep rozpoczyna realizację Zamówienia Klienta niezwłocznie po wysłaniu do Klienta potwierdzenia realizacji Zamówienia (o którym mowa w pkt. 6 lit. B powyżej), chyba, że Klient po otrzymaniu ww. informacji odstąpi od Umowy sprzedaży, czego skutkiem będzie anulowanie przez Spółkę złożonego przez Klienta Zamówienia.

 2. Realizacja Zamówienia Klienta następuje w terminie 1 dnia roboczego liczonego od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia realizacji jego Zamówienia oraz zapłaty ceny za Zamówienie – w przypadku gdy Klient wybrał płatność internetową (elektroniczną).

 3. Zielony Sklep wskazuje, że realizacja Zamówienia nie jest jednoznaczna z dostarczeniem Zamówienia Klientowi, a więc wysłaniem Zamówienia do Klienta oraz otrzymaniem Zamówienia przez Klienta.

 4. Zamówienie uznaje się za zrealizowane w momencie wysłania Zamówienia do Klienta (zgodnie z wybraną przez niego metodą dostawy) lub przygotowania Zamówienia do odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Spółki.

 5. Zielony Sklep wskazuje, że realizacja Zamówienia w przypadku wyboru płatności przelewem lub płatności internetowej za pośrednictwem wybranego przez siebie operatora płatności, następuje dopiero po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Zielonego Sklepu (uznaniu rachunku bankowego Spółki), przy czym ww. płatność musi nastąpić w terminie 24 godzin liczonych od chwili złożenia Zamówienia pod warunkiem anulowania Zamówienia zgodnie z lit. B pkt. 5 lit. e) powyżej.

 6. Zielony Sklep wskazuje, że po zakończeniu realizacji Zamówienia i dokonaniu jego wysyłki w sposób wybrany przez Klienta lub przygotowania go do odbioru (jeżeli Klient wybierze opcję dostawy do sklepu stacjonarnego Spółki), Spółka informuje Klienta e-mailem o potwierdzeniu wysłania Zamówienia. W przypadku gdy Produkt lub Produkty mają być odebrane przez Klienta w sklepie stacjonarnym Spółki, Klient otrzyma e-mailem informacje o gotowości do odbioru jego Zamówienia.

    D. CENY PRODUKTÓW

 1. Ceny Produktów, które są prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają aktualną stawkę VAT).

 2. Ceny Produktów nie zawierają kosztów ich wysyłki lub ich dostawy, które to koszty zależą każdorazowo od wybranego sposobu dostawy lub wysyłki Zamówienia. Całkowita cena Zamówienia (tzw. ostateczna cena do zapłaty przez Klienta) składa się ceny za Produkt / Produkty oraz koszty dostawy lub wysyłki Zamówienia (m.in. opłata za transport), o której Klient każdorazowo jest informowany na Stronie, w trakcie składania Zamówienia.

 3. Koszty wysyłki / dostawy Zamówienia naliczane są odrębnie dla każdego Zamówienia, w zależności od wielkości Zamówienia oraz jego ilości.

 4. Zielony Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, przy czym zmiana ta nie będzie dotyczyć Zamówień już realizowanych przez Zielony Sklep.

 5. Zielony Sklep mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2023 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 168), tj. w szczególności art. 4 ust. 2 i 3 ww. ustawy, wskazuje, że w przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu lub usługi, obok informacji o obniżonej cenie tego Produktu lub usługi uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Produktu lub usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

    E. METODY PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik na etapie składania Zamówienia ma możliwość wyboru metody płatności, które to są następujące:

 1. Płatność elektroniczna – za pośrednictwem wybranego przez Klienta operatora płatniczego oraz systemu płatności;

 2. Płatność przy odbiorze Zamówienia – płatność dokonywana jest poprzez wybranego dostawcę usług kurierskich lub bezpośrednio w sklepie stacjonarnym Spółki. Zielony Sklep nie gwarantuje płatności za pomocą karty płatniczej, w sytuacji gdy Zamówienie dostarcza kurier – dostawca usług kurierskich może przyjmować wyłącznie płatność gotówką.

 3. Płatność przelewem – płatność na rachunek bankowy Spółki wskazany na Stronie internetowej.

 1. Obsługa płatności elektronicznych dokonywana jest przez podmioty zewnętrzne, które to odpowiedzialne są za transakcje płatnicze. Zielony Sklep przekazuje temu podmiotowi dane osobowe Klientów korzystających z tej metody płatności. Zielony Sklep wskazuje, że podmioty świadczące ww. usługi stają się niezależnym administratorem danych osobowych Klientów, które są przetwarzane celem przeprowadzenia płatności.

 2. Terminy płatności za zamówiony Produkt lub Produkty (Zamówienie) przez Klienta są następujące:

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Spółki – płatność musi być dokonana w terminie 24 godzin od dnia złożenia Zamówienia. Brak płatności ww. terminie skutkuje odstąpieniem od Umowy sprzedaży przez Zielony Sklep oraz/lub anulowaniem Zamówienia;

 2. Płatność elektroniczna (np. PayPal, Blik) - płatność musi być dokonana w terminie 24 godzin od dnia złożenia Zamówienia. Brak płatności ww. terminie skutkuje odstąpieniem od Umowy sprzedaży przez Zielony Sklep oraz/lub anulowanie Zamówienia;

 3. Płatność za pobraniem (dostawa kurierska) – płatność następuje przy odbiorze Zamówienia (przesyłki) od kuriera. W przypadku braku płatności, Klient nie otrzyma Zamówienia. Nadto, może dojść do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Zielony Sklep oraz/lub anulowania Zamówienia;

 4. Płatność w sklepie stacjonarnym (odbiór własny) – płatność następuje przy odbiorze Zamówienia w sklepie stacjonarnym, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania informacji od Zielonego Sklepu o gotowości Produktu / Produktów do odbioru. W przypadku braku płatności – co równoznaczne jest z brakiem odbioru Zamówienia ww. terminie - Klient nie otrzyma Zamówienia. Nadto, może dojść do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Zielony Sklep oraz anulowania Zamówienia.


    F. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa Towarów Zamówionych przez Klienta następuje każdorazowo w sposób wybrany przez Klienta po zakończeniu realizacji Zamówienia przez Zielony Sklep.

 2. Użytkownik na etapie składania Zamówienia dokonuje wyboru sposobu dostawy zamówionego przez siebie Produktu lub Produktów. Zielony Sklep oferuje Klientom następujące opcje dostawy Zamówienia:

 1. Przesyłka pocztowa – poprzez wybranego operatora pocztowego;

 2. Przesyłka kurierska, w tym przesyłka kurierska pobraniowa – poprzez wybranego dostawcę usług kurierskich;

 3. Przesyłka kurierska poprzez Paczkomat – paczkomat INPOST;

 4. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Zielonego Sklepu: ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław.

 1. Dostawa Produktu / Produktów w sposób inny niż odbiór osobisty nastąpi każdorazowo w terminie wskazanym na Stronie internetowej – Sklepie, który to termin dostawy wskazany jest każdorazowo w opisie Produktu.

 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściowo lub dostarczenia Produktów razem, po skompletowaniu całego zamówienia.

 3. W przypadku wybrania opcji dostawy w postaci odbiór osobisty ze sklepu stacjonarnego Spółki, Klient jest zobowiązany do odebrania Zamówienia w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania informacji od Spółki o gotowości Zamówienia do odbioru pod warunkiem ziszczenia się okoliczności, o której mowa w pkt. 6 lit. E pkt. 3 lit. d).

 4. Bieg terminu dostawy Produktu lub Produktów jest uzależniony od uiszczenia przez Klienta zapłaty za Zamówienie (w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności elektronicznej lub przelewem) i jest następujący:

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Spółki – termin dostawy biegnie od dnia uznania rachunku bankowego Spółki, tj. otrzymania przez Spółkę środków od Klienta za zamówione Produkty/Produkt. Dostawa nastąpi zgodnie z informacją wskazaną podczas składania Zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej oraz w korespondencji e-mailowej otrzymanej przez Klienta;

 2. Płatność elektroniczna (np. PayPal, Blik) - termin dostawy biegnie od dnia uznania rachunku bankowego Spółki, tj. otrzymania przez Spółkę środków od Klienta za zamówione Produkty/Produkt. Dostawa nastąpi zgodnie z informacją wskazaną podczas składania Zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej oraz w korespondencji e-mailowej otrzymanej przez Klienta;

 3. Płatność za pobraniem (dostawa kurierska) – termin dostawy biegnie od dnia zawarcia przez Klienta Umowy sprzedaży ze Spółką oraz zrealizowania Zamówienia przez Spółkę. Dostawa nastąpi zgodnie z informacją wskazaną podczas składania Zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej oraz w korespondencji e-mailowej;

 4. Płatność w sklepie stacjonarnym (odbiór własny) – termin dostawy biegnie od dnia zawarcia Umowy sprzedaży z Klientem przez Spółkę oraz zrealizowania Zamówienia przez Spółkę. Dostawa nastąpi zgodnie z informacją wskazaną podczas składania Zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej otrzymanej przez Klienta.

 1. Dostawa Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu odbywa się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

 2. Zielony Sklep każdorazowo do Zamówienia dołącza dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT – zgodnie z żądaniem Klienta.

 

    G. WERYFIKACJA PRODUKTU PRZY DOSTAWIE

 1. Klient będący Konsumentem w przypadku dostawy Zamówienia powinien zweryfikować stan przesyłki, tj. zamówionego Produktu lub Produktów w chwili ich dostarczenia przez kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności przesyłki z Zamówieniem, np. braków ilościowych Produktu / Produktów, lub gdy Produkt / Produkty są uszkodzone, Klient jest uprawniony do spisania protokołu szkody w obecności kuriera.

 2. Klient niebędący Konsumentem w przypadku dostawy Zamówienia jest zobowiązany zweryfikować stan przesyłki, tj. zamówionego Produktu lub Produktów w chwili ich dostarczenia przez kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności przesyłki z Zamówieniem, np. braków ilościowych Produktu / Produktów, lub gdy Produkt / Produkty są uszkodzone, Klient jest zobowiązany do spisania protokołu szkody w obecności kuriera.

 3. Klient niebędący Konsumentem wszelkie widoczne wady Produktu lub Produktów zobowiązany jest zgłosić najpóźniej w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przesyłki z Zamówieniem.

 4. Zielony Sklep wskazuje, że niewykonanie obowiązków opisanych w pkt. 3 powyżej przez Klienta nie będącego Konsumentem zwalnia Zielony Sklep z ewentualnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek nieprawidłowości w dostawie lub wynikających z tejże dostawy, tym samym reklamacje ww. zakresie nie będą uznawane. Wskazuje się, że obowiązek, o którym mowa w pkt. 3 powyżej nie dotyczy osoby fizycznej zawierającej Umowę sprzedaży z Zielonym Sklepem, która to jest bezpośrednio związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, który to ustalony jest na podstawie aktualnej informacji z CEIDG.

 5. Zielony Sklep wskazuje, że w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przez przedsiębiorcę Zamówionego uprzednio Produktu lub Produktów, może on zostać zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Zielony Sklep w związku z dostawą Zamówienia na adres wskazany przez przedsiębiorcę. Przez ww. koszty rozumie się koszty poniesione w związku z wysyłką Zamówienia (np. koszty transportu, oraz jej zwrotem do Spółki). Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Spółkę odszkodowania na zasadach ogólnych. Powyższe nie dotyczy osoby fizycznej zawierającej Umowę sprzedaży z Zielonym Sklepem, która to jest bezpośrednio związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, który to ustalony jest na podstawie aktualnej informacji z CEIDG.

    H. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ - KONSUMENCI

 1. Zielony Sklep dostarcza Klientom Produkty nowe oraz pozbawione wad, w tym Produkty używane.

 2. Zielony Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Klientów za brak zgodności oferowanych przez niego Produktów / Produktu z umową. W powyższym zakresie Klient może skorzystać z uprawnień z tytułu braku zgodności towaru z umową, które to określone są w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287).

 3. W przypadku sprzedaży Produktów używanych, Zielony Sklep każdorazowo wskazuje stan takiego Produktu, co następuje poprzez podanie informacji w opisie Produktu oraz wskazanie zdjęć takiego Produktu, które są wskazane na Stronie internetowej – Sklepie internetowym. Informacja o tym, że dany Produkt jest używany każdorazowo znajduje się na Stronie internetowej – Sklepie internetowym przy danym Produkcie.

 4. Zielony Sklep wskazuje jednak, że nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową, jeżeli w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, Konsument został wyraźnie poinformowany przez Zielony Sklep, że Produkt odbiega od wymogów zgodności z umową, o których mowa w pkt. 2 powyżej, tj. Produkt jest gorszej jakości, nie posiada wszystkich cech właściwych dla tego typu Produktu lub też dedykowanych dla niego właściwości oraz wyraźnie i konkretnie zaakceptował ww. brak właściwości lub cechy Produktu.


    I. UPRAWNIENIA KONSUMENTA W PRZYPADKU BRAKU ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ – ZAKUPY PO 1 STYCZNIA 2023 R.

 1. W przypadku braku zgodności Produktu z umową, Konsument może:

 1. W pierwszym etapie reklamacji żądać jego naprawy lub wymiany. Aby skorzystać z ww. uprawnienia, Konsument udostępnia Zielonemu Sklepowi Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Odbiór Produktu następuje na koszt Zielonego Sklepu.

W przypadku otrzymania Produktu przez Zielony Sklep, Spółka zgodnie z prawem może dokonać wymiany (gdy Konsument żąda naprawy) lub może dokonać jego naprawy (gdy Konsument żąda jego wymiany).

Jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Zielonego Sklepu to Spółka może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Spółki, Zielony Sklep uwzględnia wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Bez względu na powyższe Zielony Sklep dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której Spółka została poinformowana przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył.

Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Zielony Sklep.

 1. W drugim etapie Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 • Zielony Sklep odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

 • Zielony Sklep nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Zielony Sklep próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych powyżej (żądanie naprawienia lub wymiany towaru);

 • z oświadczenia Zielonego Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. W przypadku o którym mowa w lit. b) powyżej:

 1. obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową;

 2. Zielony Sklep zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny;

 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny;

 4. jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

 5. w razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Zielonemu Sklepowi na jego koszt. Spółka zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 6. Zielony Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Postanowienia wskazane powyżej mają również zastosowanie do osób fizycznych zawierających Umowę sprzedaży z Zielonym Sklepem, która to jest bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, która to ustalona jest na podstawie aktualnej informacji z CEIDG.

 2. Zielony Sklep wskazuje, że w przypadku zwrotu Zamówienia (Produktu/Produktów), Zielony Sklep nie przyjmuje przesyłek (Zamówień) zwracanych (wysłanych) przez Konsumenta Spółce z opcją płatności za pobraniem. Konsument musi skorzystać z innych opcji dostawy Zamówienia do Spółki.

    J. UPRAWNIENIA KONSUMENTA – ZAKUPY PRZED 1 STYCZNIA 2023 R.

 1. Konsument składając reklamację po raz pierwszy może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub – jeśli wada jest istotna – odstąpienia od umowy.

 2. Zielony Sklep odpowiada wobec konsumenta za sprzedany Produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Terminu tego nie można skrócić, z wyjątkiem Produktów używanych, przy których sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności maksymalnie do roku.

 3. Jeśli Konsument wybrał naprawę rzeczy lub jej wymianę, Zielony Sklep może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Konsumenta byłaby niemożliwa do zrealizowania albo wymagałaby nadmiernych kosztów. W tej sytuacji Konsument może zmienić swój wybór – zamiast naprawy towaru zażądać jego wymiany i na odwrót. Zielony Sklep musi wymienić lub naprawić towar w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 4. Jeśli Konsument wybrał obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, to Zielony Sklep może nie uznać tych żądań i w zamian zaproponować naprawę lub wymianę. Konsument ma prawo do zmiany propozycji Zielonego Sklepu (z wymiany na naprawę lub odwrotnie), chyba że opcja wskazana przez konsumenta byłaby niemożliwa do zrealizowania albo wymagałaby nadmiernych kosztów.

 5. Zielony Sklep nie ma prawa odmówić Konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez Konsumenta w ramach pierwszej reklamacji, bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego Produktu. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o tę samą, czy też inną wadę.

 6. Zielony Sklep wskazuje, że w przypadku zwrotu Zamówienia (Produktu/Produktów), Zielony Sklep nie przyjmuje przesyłek (Zamówień) zwracanych (wysłanych) przez Konsumenta Spółce z opcją płatności za pobraniem. Konsument musi skorzystać z innych opcji dostawy Zamówienia do Spółki.

    K. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTU– PRZEDSIĘBIORCY 

Zielony Sklep wskazuje, że w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, tj. co do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287), (nie podlegają oni ochronie konsumenckiej) nie znajdują zastosowania przepisy dotyczące rękojmi z tytułu wad fizycznych rzeczy – art. 556 Kodeksu Cywilnego i następne, bowiem w stosunku do tych podmiotów są one wyłączone co ww. Klienci akceptują zawierając Umowę sprzedaży. Wskazuje się, że ww. zakresie znajdą zastosowanie wyłącznie przepisy ogólne w zakresie odpowiedzialności kontraktowej.


    L. GWARANCJA NA PRODUKTY

 1. Na Produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu może zostać udzielona gwarancja producenta, z której skorzystanie jest możliwe przez Klienta po okazaniu Zielonemu Sklepowi lub producentowi Produktu / Produktów karty gwarancyjnej (o ile została wydana) oraz dowodu zakupu Produktu / Produktów (o ile została wydana) – chyba, że inne wymogi wynikają z gwarancji udzielonej przez producenta Produktu / Produktów.

 2. W przypadku chęci skorzystania z gwarancji udzielonej przez producenta, Klient może zgłosić stosowną reklamacje producentowi za pośrednictwem Zielonego Sklepu. Zielony Sklep po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w pkt. 1 powyżej, w imieniu Klienta przekaże producentowi jego reklamacje celem jej rozpatrzenia. Procedurę reklamacyjną ww. zakresie określa każdorazowo producent.

 3. Zielony Sklep wskazuje, że gwarancja udzielona na Produkty oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, udzielana jest wyłącznie przez poszczególnych producentów Produktów, dlatego też jej warunki wskazywane są w dołączanych do Produktu dokumentach, bezpośrednio przez producenta Produktu lub też w opisie Produktu na Stronie Sklepu. Spółka nie udziela gwarancji na Produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu, w tym gwarancji odrębnej od gwarancji producenta ww. zakresie.

 4. Warunki i zasady na podstawie, których producenci Produktów udzielają gwarancji Klientom, każdorazowo wskazane są również w treści opisów Produktów, które to znajdują się przy danym Produkcie na Stronie (Sklepie).

 5. Zielony Sklep wskazuje, że nie każdy Produkt może podlegać gwarancji producenta, dlatego przed jego zakupem należy sprawdzić czy producent wybranego Produktu udziela na niego gwarancje. W razie jakichkolwiek wątpliwości ww. zakresie Zielony Sklep prosi o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

7. PROMOCJE ORAZ OFERY SPECJALNE

Zielony Sklep zastrzega sobie prawo do organizowania na rzecz wybranych przez siebie Klientów lub też w stosunku do wybranych przez siebie Produktów promocji lub ofert specjalnych (np. dla wybranych grup zawodowych, instytucji itd.). Każdorazowo warunki promocji czy ofert specjalnych, w tym ich forma, czas trwania czy charakter, będą wskazane na Stronie internetowej jak również wskazywane będą bezpośrednio podczas składania Zamówienia.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO - SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

W celu umożliwienia skorzystania Konsumentom oraz przedsiębiorcom (Klientom Sklepu) z przysługujących im praw w związku ze złożonym Zamówieniem lub zawarciem Umowy sprzedaży, Zielony Sklep wprowadza procedurę reklamacyjną, która to jest następująca.

     A. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

 1. Każdy Klient w zależności o jego statusu (Konsument lub przedsiębiorca) oraz przysługujących mu praw, które to zostały wskazane w punktach wyżej może złożyć reklamacje.

 2. Reklamacje należy złożyć listownie na adres: ZIELONYSKLEP.PL J. P. Przybył Sp. j., ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, bezpośrednio w sklepie stacjonarnym: ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław lub też elektronicznie na adres: serwis@zielonysklep.pl

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz szczegółowy opis występujących niezgodności Produktu z umową.

 4. W sytuacji gdy reklamacja nie będzie zawierała wszystkich informacji, w tym danych, które umożliwią jej rozpoznanie, Zielony Sklep wezwie reklamującego do ich podania, pod rygorem nie rozpoznania reklamacji z uwagi na brak podania przez Klienta wymaganych ww. zakresie informacji.

 5. Zielony Sklep wskazuje, że aby uniknąć ww. sytuacji rekomenduje skorzystanie ze wzoru reklamacji, który to stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu – Reklamacja produktu zamówionego przez www.zielonysklep.pl.

 6. Zielony Sklep wskazuje, że szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta w przypadku sporu z przedsiębiorcą opisane zostały w pkt. 14 poniżej.

  B. ROZPATRZENIE REKLAMACJI (SPOSÓB, TERMINY)

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie informacje i dane wskazane w pkt. 8 lit. a powyżej. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona Klientowi w takiej samej formie w jakiej została zgłoszona. Minimalny zakres odpowiedzi na reklamacje zawierać będzie co najmniej: decyzje określającą czy reklamacja została uwzględniona, proponowany sposób postępowania, termin podjęcia czynności przez Zielony Sklep.

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (USŁUGI ŚWIADCZONE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ)

Każdy Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej działania Strony internetowej oraz Sklepu, ze szczególnym uwzględnieniem takich problemów jak opóźnienia, błędy w działaniu Strony czy Sklepu czy przerwy techniczne.

A. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

 1. Reklamacje takie należy kierować na adres e-mail: serwis@zielonysklep.pl.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane zgłaszającego reklamację w postaci co najmniej imienia oraz adresu e – mail wraz ze zwięzłym opisem zgłaszanych         zastrzeżeń i uwag.

B. ROZPATRZENIE REKLAMACJI (SPOSÓB, TERMINY)

 1. Spółka poinformuje składającego reklamację o wyniku jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu reklamacji lub w przypadku gdy zgłaszający nie podał adresu e-mailowego na inny adres przez niego wskazany, w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia Spółce.

 2. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Spółka poinformuje o tym fakcie zgłaszającego reklamację wskazując przyczyny opóźnienia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z przepisami Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Zielonym Sklepem w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Niemniej jednak Zielony Sklep w trosce o Państwa komfort – możliwość podjęcia decyzji co do zakupionego przez Państwa Produktu, tj. czy chcą go Państwo zostawić lub też oddać – wydłużyła ww. okres do 30 dni.

 2. Zielony Sklep wskazuje, że termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 30 dni liczonych od dnia, w którym Zamówienie zostało przez Konsumenta odebrane lub w którym osoba trzecia inna niż dostawca Zamówienia i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie zamówionego Produktu / Produktów.

 3. Aby skorzystać prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument zobowiązany jest poinformować Zielony Sklep o swojej decyzji, tj. o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Powyższe powinno nastąpić w formie jednoznacznego oświadczenia woli. Zielony Sklep wskazuje, że ww. zakresie Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem www.zielonysklep.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Zielony Sklep wskazuje, że aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.

 5. Zielony Sklep wskazuje, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno być złożone na następujące dane:

 1. e-mailem na adres: pytanie@zielonysklep.pl

 2. listownie na adres: ZIELONYSKLEP.PL J. P. Przybył Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław;

 3. osobiście w sklepie stacjonarnym: ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Zielony Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostawy lub wysyłki Produktu / Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Zamówienia, tj. innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia – wysyłki lub dostawy - Zamówienia oferowany przez Zielony Sklep w trakcie składania przez niego Zamówienia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zielony Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 2. Zielony Sklep dokona zwrotu wszystkich uiszczonych przez Klienta płatności w związku z zawartą umową, w tym kosztów dostawy lub wysyłki Produktu / Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Zamówienia, tj. innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia – wysyłki lub dostawy - Zamówienia oferowany przez Zielony Sklep w trakcie składania przez niego Zamówienia) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 3. Jeżeli Zielony Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Produkt / Produkty od Konsumenta, Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zakupionego Towaru / Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt / Produkty Zielonemu Sklepowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Zielony Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Zielony Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrot Produktu / Produktów powinien nastąpić na adres: ZIELONYSKLEP.PL J. P. Przybył Sp. j., ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław. Zielony Sklep wskazuje, że w przypadku zwrotu Zamówienia (Produktu/Produktów), Zielony Sklep nie przyjmuje przesyłek (Zamówień) zwracanych (wysłanych) przez Konsumenta Spółce z opcją płatności za pobraniem. Konsument musi skorzystać z innych opcji dostawy Zamówienia do Spółki.

 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Zamówienia (Produktu lub Produktów), a ich wysokość uzależniona jest od gabarytów oraz ilości zamówionych Produktów (zwracanych Produktów lub Produktu), przy czym koszt przesyłki kurierskiej za wysyłkę 1 paczki do 30 kg szacowana jest na maksymalnie kwotę 40 złotych.

 6. Zielony Sklep wskazuje, że gdy Zamówienie zostało doręczone Konsumentowi do miejsca zamieszkania, Zielony Sklep jest zobowiązany do odebrania Produktu / Produktów na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu / Produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający, poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania danego Produktu.

 8. Zgodnie z przepisami Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w zakresie następujących umów, tj. m. in. umowy:

 1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

 1. Postanowienia wskazane powyżej mają również zastosowanie do osób fizycznych zawierających Umowę sprzedaży z Zielonym Sklepem, która to jest bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych/tej osoby/osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, która to ustalona jest na podstawie aktualnej informacji z CEIDG.

 2. Zielony Sklep wskazuje, że Klientowi nie będącemu Konsumentem, tj. co do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w niniejszym dokumencie.

 3. Zielony Sklep aby ułatwić poruszanie się w gąszczu ww. terminów wskazuje, że dla Konsumenta istotne są w przypadku chęci odstąpienia od umowy następujące terminy:

 1. 30 dni w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej przez Konsumenta z Zielonym Sklepem – termin liczony jest od dnia otrzymania Zamówienia przez Konsumenta. Skutek niedotrzymania terminu - brak możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta bez podawania przyczyny – tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 2. 14 dni - zwrot Produktu lub Produktów będących przedmiotem Zamówienia do Zielonego Sklepu – termin liczony jest od dnia, w którym Konsument poinformował Zielony Sklep o odstąpieniu od umowy. Skutek niedotrzymania terminu - wstrzymanie się przez Zielony Sklep ze zwrotem otrzymanych płatności oraz kosztów dostarczenia Zamówienia do momentu otrzymania Zamówienia lub do czasu nadesłania Spółce dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej;

 3. 14 dni - zwrot wszystkich otrzymanych płatności oraz kosztów dostarczenia Zamówienia – z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczania Zamówienia (dostawy lub wysyłki), który jest inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Zamówienia oferowanego przez Zielony Sklep w chwili składania przez niego Zamówienia. Skutek niedotrzymania terminu - możliwość naliczenia przez Konsumenta odsetek ustawowych oraz podjęcia przez Konsumenta innych czynności celem wyegzekwowania zwrotu należności w postaci zwrotu płatności ceny oraz kosztów dostawy.

11. FUNKCJONALNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

 1. Zielony Sklep za pośrednictwem Strony internetowej umożliwia Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności Strony, które to mogą polegać na:

 1. możliwość założenia konta na Stronie Internetowej (rejestracja konta);

 2. możliwość dostępu do konta założonego przez Użytkownika na Stronie (logowanie do konta);

 3. możliwość przeglądania treści zawartych na Stronie oraz przeglądania przez Użytkowników Produktów znajdujących się w Sklepie;

 4. możliwość skorzystania z wyszukiwarki Produktów znajdujących się na Sklepie;

 5. możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem udostępnianych za pośrednictwem Strony formularzy interaktywnych;

 6. możliwość zapisania się do Newslettera;

 7. możliwość skorzystania z formularza kontaktowego;

 8. możliwość skorzystania z formularza zwrotu;

 1. możliwość polecenia Produktu znajomemu;

 2. możliwość dodania oceny Produktu;

 3. możliwość dodania opinii do danego Produktu;

 1. Zielony Sklep wskazuje, że korzystanie przez Użytkownika z ww. funkcjonalności Strony nie wymaga od niego podjęcia innych czynności niż podstawowa obsługa interfejsu Strony lub Sklepu.

 2. Użytkownik Strony lub Sklepu ma świadomość, że wypełnienie formularzy interaktywnych na Stronie może wymagać podania przez niego danych osobowych, które to będą przetwarzane zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zielony Sklep, które to opisane są w Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookies. Oba dokumenty dostępne są na Stronie internetowej. Spółka wskazuje, że podanie jej jakichkolwiek danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne.

A. REJESTRACJA ORAZ DOSTĘP DO KONTA

 1. Zielony Sklep umożliwia Użytkownikowi założenie konta na Stronie. Powyższe wymaga utworzenie takiego konta przez Użytkownika, co każdorazowo wiąże się z uzupełnieniem przez niego interaktywnego formularza rejestracyjnego, który udostępniany jest przez Stronę, a w którym to podać należy:

 1. adres e-mailowy, który staje się indywidualnym loginem Użytkownika do Konta;

 2. dane adresowe, tj.: ulica oraz jej numer, miejscowość, kod pocztowy;

 3. dane osobowe, tj. imię, nazwisko, datę urodzenia.

 1. Bez względu na konieczność podania przez Użytkownika danych, o których mowa w pkt. 1 powyżej, niezbędne jest również utworzenie indywidualnego hasła. Utworzenie hasła powinno nastąpić zgodnie z komunikatami wskazanymi na Stronie. Nadto w celu utworzenia konta niezbędne jest również potwierdzenie zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką Plików Cookies.

 2. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, o którym mowa powyżej, Użytkownik otrzymuje e-maila weryfikacyjnego, który to wysyłany jest na adres e-mailowy Użytkownika podany podczas rejestracji. W e-mailu weryfikacyjnym wskazany jest link aktywacyjny. Użytkownik w celu aktywacji Konta oraz potwierdzenia jego rejestracji powinien kliknąć w ww. link oraz postępować zgodnie z dalszymi komunikatami ze Strony.

 3. Zielony Sklep wskazuje, że po dokonaniu aktywacji konta, dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Zielonym Sklepem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi konta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia (rozwiązania) w każdym czasie. Rozwiązanie ww. umowy może nastąpić poprzez usunięcie konta na Stronie internetowej lub poprzez przesłanie takiego żądania (oświadczenia) na adres e-mailowy: pytanie@zielonysklep.pl.

 4. Konto umożliwia Użytkownikowi:

 1. elektroniczny dostęp do historii Zamówień Użytkownika oraz transakcji, które zostały przez niego dokonane, w tym ich statusu (opłacone, nieopłacone itd.);

 2. elektroniczny podgląd dotyczący statusu złożonych przez Użytkownika Zamówień;

 3. zmianę danych osobowych, danych adresowych lub kontaktowych przypisanych do Użytkownika.

 1. Zielony Sklep wskazuje, że Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności loginu i hasła do swojego Konta.

 2. Zielony Sklep ma możliwość - bez zgody Użytkownika (Klienta) - usunąć jego Konto w następujących sytuacjach:

 1. brak aktywności konta Użytkownika przez okres dłuższy niż 24 miesiące;

 2. zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez Zielony Sklep;

 3. naruszenie treści Regulaminu przez Użytkownika.

 1. Zielony Sklep wskazuje, że przez usunięcie konta w przypadkach określonych powyżej następuje jednoczesne rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi konta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na wskazany przez niego adres e-mailowy.

B. PRZEGLĄDANIE ORAZ WYSZUKIWANIE PRODUKTÓW

Strona internetowa umożliwia Użytkownikom przeglądanie zawartości Strony oraz Produktów w Sklepie. Oprócz możliwości zwykłego przeglądania Strony, Użytkownik może skorzystać z opcji zaawansowanego wyszukiwania Produktów poprzez wpisanie w oknie dialogowym dostępnym na Stronie konkretnej frazy (tekstu) lub też dokonać sortowania Produktów wyświetlanych na Stronie (w Sklepie) według ich nazwy (od A do Z, czy Z do A) oraz ceny (od najmniejszej do największej, czy największej do najmniejszej). Użytkownik ma również możliwość zmiany widoku treści wyświetlanych na Stronie zwiększając ich ilość lub ich zmniejszając.

C. SYSTEM OPINII O PRODUKTACH

 1. Użytkownik za pośrednictwem Strony internetowej ma możliwość zamieszczania opinii o Produktach. Zielony Sklep nie ingeruje w treści tych opinii - nie redaguje ich. Zielony Sklep zastrzega sobie jednak prawo do weryfikacji treści opinii przed ich zamieszczeniem przez Użytkowników na Stronie.

 2. Zielony Sklep wskazuje, że niedopuszczalne są opinie, które będą zawierać wulgaryzmy lub też będą w jakikolwiek sposób sprzeczne z prawem lub zachodzić będzie przypuszczenie, że mogą mieć taki charakter.

 3. Zielony Sklep wyjaśnia, że nie weryfikuje czy zamieszczone opinie pochodzą od osób, które faktycznie używały danego Produktu lub go zakupiły i nie zapewnia, że zamieszczone na Stronie opinie nie pochodzą od osób, które nigdy nie miały do czynienia z danym Produktem. Spółka wskazuje, że w przypadku otrzymania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze opinii, Zielony Sklep niezwłocznie usunie opublikowaną opinię.


12. ODATKOWE INFORMACJE O SKLEPIE

 1. Jakiekolwiek informacje, które znajdują się na Stronie internetowej, w tym w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa, tj. art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Zielony Sklep wyjaśnia że sposób prezentowania Produktów w Sklepie (na Stronie internetowej) może być domyślny lub określony przez Użytkownika.

 3. Sposób wyświetlania Produktów na Stronie określony przez Użytkownika zależny jest od decyzji podjętych przez niego. Użytkownik każdorazowo może skorzystać z funkcjonalności Strony polegających na określonym sortowaniu / wyświetlaniu Produktów (np. w określonej przez Użytkownika kolejności – od najtańszego Produktu do najdroższego).

 4. Domyślny sposób wyświetlania Produktów na Stronie określany jest przez Zielony Sklep co następuje poprzez plasowanie Produktów na Stronie według ceny – od najniższej do najwyższej.

 5. W każdym przypadku (indywidualnego wyboru Użytkownika / domyślnego trybu ustalonego przez Zielony Sklep) w pierwszej kolejności wyświetlane są Produkty oznaczone przez Zielony Sklep – według jego uznania – w wewnętrznej bazie Sklepu jako Produkty wyróżnione, a w ostatniej kolejności wyświetlane są towary niedostępne.


13. ZAPIS NA NEWSLETTER

 1. Zielony Sklep umożliwia Użytkownikom Strony zapisanie się do Newslettera. Usługa ta polega na otrzymywaniu od Zielonego Sklepu wiadomości e-mail zawierającej informacje o nowych lub aktualnych produktach i usługach Zielonego Sklepu, w tym informacjach dotyczących Sklepu oraz działalności prowadzonej przez Spółkę, która wysyłana jest w określonych przez Spółkę okresach czasu do osób, które uprzednio wyraziły zgodę na otrzymanie informacji handlowych na wskazany przez nie adres e-mailowy.

 2. Otrzymywanie Newslettera wymaga wypełnienia przez Użytkownika stosownego pola (formularza) znajdującego się na Stronie, w którym należy podać adres e-mail.

 3. Zielony Sklep wskazuje, że aby Użytkownik otrzymał Newsletter musi on również:

 1. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką Plików Cookies;

 2. wyrazić zgodę na otrzymywanie od Zielonego Sklepu informacji handlowych;

 3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera od Zielonego Sklepu lub zaakceptować zasady w oparciu, o które Zielony Sklep przetwarza dane osobowe.

 1. Po wyrażaniu zgody na otrzymywanie Newslettera przez Użytkownika oraz spełnieniu ww. warunków, pomiędzy Użytkownikiem a Zielonym Sklepem dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Zielonym Sklepem nieodpłatnej umowy o dostarczenie treści cyfrowej (Newslettera) na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia (rozwiązania) w każdym czasie (bez okres wypowiedzenia), zarówno przez Zielony Sklep jak i Klienta. Rozwiązanie ww. umowy przez Klienta może nastąpić m.in. poprzez przesłanie żądania wypowiedzenia umowy na adres e-mailowy: pytanie@zielonysklep.pl lub też poprzez kliknięcie w interaktywny link przesłany e-mailem: „Anuluj subskrypcje”.

14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach jak również na stronach internetowych Powiatowych (miejskich) Rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym również Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 2. W razie powstania sporu między Spółką a Użytkownikiem, Użytkownik może zwrócić się do Spółki z wnioskiem o pozasądowe jego rozstrzygnięcie, może także skorzystać z Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zielony Sklep wskazuje, że w związku z możliwością podania przez Użytkownika danych osobowych za pośrednictwem Strony (np. w przypadku zakładania konta w Sklepie), Zielony Sklep może przetwarzać dane osobowe Użytkowników oraz Klientów.

 2. Spółka wskazuje, że każdorazowo przetwarzanie przez nią danych osobowych przekazanych za pośrednictwem (przez) Stronę będzie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: RODO) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1781) (dalej: UODO), w tym innymi przepisami powszechnie obowiązującymi ww. zakresie.

 3. Zielony Sklep wskazuje, że administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Strony jest ZIELONYSKLEP.PL J. P. Przybył spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303468, NIP: 9111947865, REGON: 020742832.

 4. Szczegółowe zasady w oparciu, o które Zielony Sklep zamierza przetwarzać lub przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Klientów, wskazane są w Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookies, które to dokumenty są dostępne na Stronie internetowej. Bez względu na powyższe ww. informacje przekazywane są każdorazowo Użytkownikowi w momencie przekazywania przez nich danych osobowych (np. rejestracja Konta, składanie Zamówienia itd.).

 5. Oprócz danych osobowych, Zielony Sklep przetwarza także dane zgromadzone w plikach Cookies. Dane te są wykorzystywane w celu podnoszenia jakości świadczonych usług, a w związku z połączeniem tych danych z innymi informacjami przetwarzanymi przez Spółkę mogą one stanowić również dane osobowe. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywanych przez Zielony Sklep plików Cookies znaleźć można w Polityce Plików Cookies.


16. KONTAKT Z ZIELONYM SKLEPEMDział

Dane do kontaktu

Co załatwisz

Dział Obsługi Klienta

pytanie@zielonysklep.pl

Kontakt w sprawie bieżących zamówień lub uzyskania informacji o Produktach Sklepu.

Dział Reklamacji

serwis@zielonysklep.pl 

Kontakt w sprawie reklamacji Produktów, chęci złożenia odstąpienia do umowy sprzedaży, reklamacja działania Strony lub Sklepu, inne sprawy wyżej nieokreślone.

Dział Ochrony Danych Osobowych

ado@zielonysklep.pl

Kontakt w celu skorzystania ze swoich praw dot. ochrony danych osobowych, uzyskania informacji o zasadach w oparciu, o które Spółka przetwarza dane osobowe swoich Klientów


17. PODSTAWA PRAWNA REGULAMINU

Regulamin został opracowany m.in. na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360);

 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020, poz. 344);

 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);

 4. Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zielony Sklep wskazuje, że Regulamin może być zmieniany przez Spółkę, jednak dla Użytkownika (Klienta) wersją wiążącą Regulaminu jest każdorazowo wersja obowiązująca w chwili akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

 2. Językiem stosowanym w komunikacji między Spółką a Użytkownikiem jest język Polski.

 3. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych pomiędzy Spółką i Użytkownikiem wynikających ze świadczenia na rzecz Użytkownika przez Zielony Sklep usług drogą elektroniczną, jak i prawem właściwym dla wszelkich umów zwartych przez Zielony Sklep z Użytkownikiem lub Klientem jest prawo polskie.

 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów ze Spółką jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Spółki, bądź sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania zawartej przez Zielony Sklep z Klientem umowy.

 5. Zmiany w Regulaminie będą zamieszczane każdorazowo na Stronie internetowej. W przypadku zmiany Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy (posiadający Konto na Stronie) zostaną o każdej zmianie Regulaminu powiadomieni drogą e-mailową przy zachowaniu możliwości rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, która to jest przez nich ze Spółką zawarta.

 6. Zielony Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w celu:

 1. wprowadzenia zmian w jego treści, które to wynikają z nowelizacji przepisów prawnych lub regulacji związanych z bezpieczeństwem informacji lub danych osobowych;

 2. wprowadzenia nowych funkcjonalności, ulepszeniu lub konserwacji obecnych rozwiązań technologicznych na Stronie lub w Sklepie.

 1. Materiały oraz treści udostępnione bądź zamieszczone w Portalu podlegają ochronie w zakresie praw autorskich zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021, poz. 1062).

 2. Żadne z materiałów wskazanych w pkt. 7 powyżej czy ich części nie mogą być powielane lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

 3. Archiwalne wersje Regulaminu dostępne są na żądanie Użytkownika.

 4. We wszelkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 5. Załącznikiem do Regulaminu jest:

- wzór formularza o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną / o dostarczenie treści cyfrowych (Newslettera);

- wzór odstąpienia od umowy sprzedaży;

- reklamacja produktu zamówionego przez www.zielonysklep.pl.

 1. Bieżąca wersja regulaminu została opracowania w dniu 10-08-2023r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej: www.zielonysklep.pl

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną / o dostarczenie treści cyfrowej (Newslettera)”.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej: www.zielonysklep.pl

Wzór odstąpienia od umowy”.

Załącznik nr 3 do Regulaminu usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej: www.zielonysklep.pl

Reklamacja produktu”.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium