POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

ZIELONYSKLEP.PL J. P. PRZYBYŁ SP. J. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

 

Szanowni Państwo,

 

niniejszy dokument (dalej: Polityka Prywatności) opisuje zasady przetwarzania danych osobowych przez spółkę pod firmą ZIELONYSKLEP.PL J. P. Przybył Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303468, NIP: 9111947865, REGON: 020742832, BDO: 000587201 (dalej: Zielony Sklep, Spółka lub Administrator), w tym w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej: www.zielonysklep.pl (dalej: Strona internetowa).

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Polityki Prywatności, zwłaszcza, że korzystając z naszych usług akceptują Państwo warunki opisane w tym dokumencie. W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych (a więc podmiotem decydującym o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych) jest Zielony Sklep.

 

Zielony Sklep wskazuje, że celu uzyskania jakichkolwiek informacji w sprawach dotyczących przetwarzania przez Spółkę danych osobowych można skontaktować się z Zielonym Sklepem przez adres e-mail: ado@zielonysklep.pl, lub listownie – kierując korespondencję na adres Spółki, który to został wskazany powyżej.

 

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy?

 

Za dane osobowe, zgodnie z definicjami wynikającymi z przepisów prawa, uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Katalog danych osobowych jest otwarty, ale zaliczyć możemy do nich m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numery identyfikacyjne, dane biometryczne, cechy fizyczne, fizjologiczne, ekonomiczne, kulturowe czy społeczne.

 

W toku działalności przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zawsze staramy się jednak pozyskiwać tylko niezbędne nam dane osobowe, dążąc do tego, by gromadzić tak mało danych jak jest nam to rzeczywiście potrzebne. Z tego też powodu rozróżniamy zakres pozyskiwanych przez nas danych w sytuacji, w której są Państwo naszym Pracownikiem, Klientem, reprezentantem Klienta będącego osobą prawną, czy wreszcie jeżeli tylko korzystają Państwo z naszej Strony internetowej.

 

Najczęściej przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują dane osobowe naszych Klientów i są to dane osobowe zwykłej kategorii, które to obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, informacje finansowe (np. dotyczące sposobu płatności).

 

Jednocześnie zaznaczamy, że jakkolwiek do przeglądania Strony internetowej nie muszą nam Państwo przekazywać jakichkolwiek danych osobowych, to jednak Państwa dane osobowe pozyskujemy w sytuacji zawarcia z nami umowy, w toku procesów rekrutacyjnych, w odpowiedzi na kierowane do Spółki pytania. Do przetwarzania danych osobowych dochodzić może również w związku z wykorzystaniem plików Cookies, czyli tzw. ciasteczek.

 

 1. Jakie są podstawy prawne, cele oraz czas przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zielony Sklep?

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Zielony Sklep zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1781) (dalej: UODO), w tym innymi przepisami powszechnie obowiązującymi ww. zakresie.

 

W momencie pozyskiwania Państwa danych osobowych każdorazowo informowani są Państwo jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania. Niezależnie od powyższego wskazujemy, że Zielony Sklep przetwarza Państwa dane osobowe przede wszystkim w następujących sytuacjach:

 

CELE PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Odpowiedź na zapytania kierowane przez Państwa do Zielonego Sklepu za pośrednictwem Strony internetowej lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (e-maila, list, kontakt telefoniczny).

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnione interesy Administratora wyrażają się w udzieleniu odpowiedzi na skierowane zapytania.

Co do zasady nie dłużej niż przez okres 3-lat liczonych od 1 stycznia kolejnego roku, w którym skierowane zostało zapytanie.

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi.

art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes Administratora wyrażający się dochodzeniu roszczeń lub obronie przed takimi roszczeniami.

Okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat plus 12 miesięcy – o czym mowa poniżej).Zastrzega się jednocześnie, że dane, w oparciu o uzasadniony prawnie interes Administratora przetwarzane będą przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została rozwiązana (lub wygasła). Wskazany powyżej okres uwzględnia okres przedawnienia roszczeń, ale także względy podatkowe. Okres ten wydłużono o dodatkowe 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, czy problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Archiwizacja dokumentacji (np. umowy, dokumenty rozliczeniowe, reklamacje, wnioski itd.).

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne by wykonać obowiązki prawne nałożone na Spółkę m.in. wynikające np. z ustawy o rachunkowości (art. 74 ust. 2)

Okres zależny jest od przepisów prawa, a jeśli go nie wskazano wynosi 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

Marketing bezpośredni.

- art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes Administratora wyrażający się w podejmowaniu działań w ramach marketingu bezpośredniego;

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych wyrażona np. za pośrednictwem Strony internetowej (w formularzu zamówienia, e-mailowo bądź poprzez zmianę ustawień konta)

Nie dłużej niż przez okres 3-lat liczonych od 1 stycznia kolejnego roku, w którym otrzymaliśmy dane osobowe.Administrator nie będzie jednak przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wniesienia skutecznego sprzeciwu oraz w przypadku cofnięcia zgody przez użytkownika w tym zakresie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Wykonanie żądanych przez Państwa działań w zakresie ochrony danych osobowych.

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne by wykonać obowiązki prawne.

 

Okres zależny jest od przepisów prawa, a jeśli go nie wskazano wynosi 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

Zawarcie przez Państwa umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej (np. umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – prowadzenia i obsługa konta na Stronie internetowej).

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne by wykonać umowę w zakresie rejestracji i obsługi konta na Stronie internetowej;

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń wynikających z ww. umowy.

Okres trwania umowy, a po tym okresie, dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obroną przed nimi.Zastrzega się jednocześnie, że dane, w oparciu o uzasadniony prawnie interes Administratora przetwarzane będą przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została rozwiązana (lub wygasła). Wskazany powyżej okres uwzględnia okres przedawnienia roszczeń, ale także względy podatkowe. Okres ten wydłużono o dodatkowe 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, czy problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w np. 21 RODO.

Obsługa złożonego zamówienia.

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do podjęcia działań związanych ze złożeniem zamówienia i zawarciem umowy sprzedaży oraz jej realizacji;

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie rachunkowości oraz obowiązków podatkowych;

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Przetwarzanie odbywa się przez czas obsługi zamówienia, a po tym okresie, dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obroną przed nimi.

Zastrzega się jednocześnie, że dane, w oparciu o uzasadniony prawnie interes Administratora przetwarzane będą przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została rozwiązana (lub wygasła). Wskazany powyżej okres uwzględnia okres przedawnienia roszczeń, ale także względy podatkowe. Okres ten wydłużono o dodatkowe 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, czy problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w np. 21 RODO.

Zawarcie umowy sprzedaży oraz jej wykonanie.

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do podjęcia działań związanych ze złożeniem zamówienia i zawarciem umowy sprzedaży oraz jej realizacji;

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie rachunkowości oraz obowiązków podatkowych;

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat plus 12 miesięcy zgodnie z informacjami wskazanymi poniżej).Zastrzega się jednocześnie, że dane, w oparciu o uzasadniony prawnie interes Administratora przetwarzane będą przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została rozwiązana (lub wygasła). Wskazany powyżej okres uwzględnia okres przedawnienia roszczeń, ale także względy podatkowe. Okres ten wydłużono o dodatkowe 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, czy problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Obsługa ewentualnej reklamacji dotycząca sprzedaży produktów.

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do podjęcia działań związanych ze złożoną reklamacją, która dotyczy umowy sprzedaży;

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie rachunkowości oraz obowiązków podatkowych;

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Przetwarzanie odbywa się przez czas obsługi reklamacji a po tym okresie, dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obroną przed nimi.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w np. 21 RODO.

Obsługa zwrotu produktu .

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do podjęcia działań związanych z odstąpieniem od umowy lub zwrotem zamówienia;

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie rachunkowości oraz obowiązków podatkowych;

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Przetwarzanie odbywa się przez czas obsługi formularza zwrotu oraz postępowania z tym związanego, a po tym okresie, dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obroną przed nimi.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w np. 21 RODO. 

Podejmowanie innych wyżej niewymienionych działań przez Spółkę, które są na nią nałożone na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne by wykonać obowiązki prawne.

Okres zależny jest od przepisów prawa, a jeśli go nie wskazano wynosi 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

Obsługa reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem strony internetowej (usługi świadczone drogą elektroniczną).

− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do podjęcia działań związanych ze złożoną reklamacją;

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Przetwarzanie odbywa się przez czas obsługi reklamacji a po tym okresie, dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obroną przed nimi.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w np. 21 RODO.

Subskrypcja Newslettera

− 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażona np. za pośrednictwem Strony internetowej poprzez formularz, lub też e-mailowo bądź poprzez zmianę ustawień konta;

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Przetwarzanie odbywa się przez okres prowadzenia Newslettera przez Spółkę, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika w tym zakresie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obroną przed nimi.

Zastrzega się jednocześnie, że dane, w oparciu o uzasadniony prawnie interes Administratora przetwarzane będą przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została rozwiązana (lub wygasła). Wskazany powyżej okres uwzględnia okres przedawnienia roszczeń, ale także względy podatkowe. Okres ten wydłużono o dodatkowe 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, czy problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu na zasadach określonych w np. 21 RODO.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Zielony Sklep wyłącznie przez okres każdorazowo wynikający z przepisów prawa, a w przypadku braku stosownych wytycznych wynikających z przepisów prawa - przez okres ustalony każdorazowo stosownie do charakteru przekazanych danych osobowych. Ustalając okres przetwarzania danych osobowych Spółka uwzględnia kwestie takie jak: obowiązki względem organów podatkowych, konieczność dokonania stosownych rozliczeń finansowych, ale też okresy przedawnienia roszczeń stron. Po upływie ustalonych okresów przetwarzania – dane osobowe będą usuwane lub zanonimizowane.

 

Jednocześnie wskazujemy, że zasadniczym okresem przetwarzania przez Spółkę danych osobowych pozyskanych na potrzeby zawartych umów jest okres 2 lub 6 lat przedłużonych o 12-miesięcy liczonych od 1 stycznia kolejnego roku, przy czym okres ten ulegać może zmianom stosownie do okoliczności. W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu ze Spółką.

 

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych – w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się w tej sprawie z Zielonym Sklepem na dane wskazane w treści niniejszego dokumentu.

 

Nadto, Zielony Sklep podkreśla, że powyżej wymienione cele przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione jako możliwe przykłady celów dla których Zielony Sklep może przetwarzać Państwa dane osobowe. Jak już wskazano powyżej, korzystanie ze Strony internetowej nie wymaga przekazania Spółce Państwa danych osobowych, jednak nie można wykluczyć, że dane osobowe zostaną przez Państwa udostępnione za pośrednictwem tej strony.

 

 1. Dobrowolność przekazania danych osobowych.

 

Przekazanie danych osobowych Zielonemu Sklepowi jest zawsze dobrowolne. Zielony Sklep zwraca jednak Państwa uwagę, że o ile dla samego korzystania ze Strony internetowej ujawnienie danych osobowych nie jest konieczne, o tyle nieujawnienie danych może uniemożliwić takie działania Zielonego Sklepu, do których dane te są niezbędne. Powyższe obejmuje przykładowo świadczenie na Państwa rzecz usług, np. uzyskanie odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania np. o usługi lub produkty Zielonego Sklepu, w tym udzielenie innego rodzaju odpowiedzi lub informacji (tak telefonicznie jak i poprzez pocztę e-mail). Podanie Spółce Państwa danych osobowych jest również niezbędne do złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży z Zielonym Sklepem na oferowane przez niego produkty czy usługi.

 

 1. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez Zielony sklep danych osobowych?

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 

 1. Prawo do uzyskania dostępu do danych, w tym otrzymania ich kopii - w każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przechowywane są przez Spółkę.

 2. Prawo do żądania poprawiania (sprostowania) danych - mogą Państwo zażądać poprawienia Państwa danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełniania niekompletnych danych.

 3. Prawo do żądania usunięcia danych - mogą Państwo zażądać, by usunąć przetwarzane przez Zielony Sklep dane osobowe. Niestety nie zawsze będzie to możliwe do zrealizowania, gdyż niekiedy obowiązek przetwarzania wiązać będzie się np. z przepisami prawa.

 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu - mogą Państwo zażądać aby Spółka ograniczyła przetwarzanie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu prawnie uzasadnione interesy, co dotyczy zwłaszcza realizowanego przez Zielony Sklep marketingu bezpośredniego.

 5. Prawo do wycofania zgody – w sytuacji, gdy Zielony Sklep przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w sytuacji gdy uznają Państwo, że doszło do naruszenia Państwa danych osobowych przez Zielony Sklep lub też ich przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z przepisami dot. ochrony danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b), w tym przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, co więcej mają Państwo również prawo do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód leżących po naszej stronie.

 

 1. Co można zrobić, gdy Zielony Sklep przetwarza Państwa dane w niewłaściwy sposób?

 

W sytuacji, w której uznają Państwo, iż Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami prawa – Zielony Sklep będzie wdzięczna za taką informację a postaramy się natychmiast usunąć stwierdzone uchybienie. Zielony Sklep prosi aby pamiętać, iż w takiej sytuacji przysługuje Państwu również możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Kto ma dostęp do Państwa danych?

 

Zgodnie z naszą polityką - nie udostępniamy Państwa danych osobowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami zewnętrznymi. Do udostępnienia przez nas Państwa danych osobowych dojść może wtedy, gdy jesteśmy do tego wyraźnie zobligowany lub upoważnieni przepisami prawa (np. przekazanie danych, o których udostępnienie zawnioskuje policja), lub gdy wyrazili Państwo na to udostępnienie zgodę.

 

Zastrzegamy jednocześnie, że możliwe jest powierzenie przez nas przetwarzania Państwa danych podmiotom z nami współpracującymi, przy czym każdorazowo odbywać się to będzie wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanymi podmiotami dającymi rękojmię przetwarzania Państwa danych w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem Państwa prywatności, w tym w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Czy Państwa dane osobowe są przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy?

 

Zielony Sklep nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego tj. państwa nie należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalek: „EOG”). Mając jednak na uwadze fakt, że świadczone przez naszych usługodawców usługi w szczególności w zakresie obsługi IT oraz dostawców wtyczek funkcjonujących na stronie Sklepu (np. Google Analytics oraz Google Ads, wtyczka Facebook, itp.), może dojść do przekazania Państwa danych osobowych poza obszar EOG z uwagi na siedzibę tych podmiotów lub lokalizację ich serwerów.

Wyjaśniamy, że w takim przypadku, podstawą transferu Państwa danych osobowych będą standardowe klauzule umowne lub Państwa zgoda wyrażona na podstawie art. 49 RODO, która to powinna być wyrażona w chwili zmiany lub akceptacji ustawień dot. plików Cookies.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo wskazujemy, że przekazanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej może nieść za sobą ryzyko braku należytego nadzoru nad Państwa danymi osobowymi, które to może polegać na niekontrolowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub nawet ich utraty.

 1. Czy Zielony Sklep przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym dokonuje ich profilowania?

Spółka informuje, że nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany oraz nie dokonuje ich profilowania chyba, że wyrazili Państwo zgodę na działanie tzw. reklamowych plików Cookies co nastąpić może poprzez dokonanie przez Państwa zmian w zakresie ustawień przeglądarki internetowej oraz zmiany poszczególnych preferencji ww. zakresie.

W przypadku, o którym mowa powyżej profilowanie może polegać na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami Państwo są zainteresowany. Powyższe polega na wykorzystywaniu do tego informacji o wyświetlanych już uprzednio przez Państwa treściach na innych stronach internetowych. To właśnie na tej podstawie Państwu – w ramach korzystania z usług internetowych – wyświetlane będą reklamy produktów lub usług, które są dostosowane do Państwa (np. wyświetlane będą produkty lub usługi, które to uprzednio były przez Państwa wyszukiwane). Wyjaśniamy jednak, że profilowanie to nie skutkuje podejmowaniem wobec Państwa decyzji, które to wywołałyby dla Państwa jakiekolwiek skutki prawne. Nadto, ww. działanie nie wpływa na Państwa w żaden podobnie istotny sposób.

Zielony Sklep nie może wykluczyć, że w przyszłości będzie dokonywać profilowania Państwa danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany. Spółka zaznacza, że w przypadku podjęcia decyzji o profilowaniu lub zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Spółka podejmie wszelkie prawem przewidziane czynności aby takie przetwarzanie odbywało się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa jak również uwzględniało możliwie maksymalną ochronę Państwa danych osobowych.

 

 1. Odesłanie do stron internetowych podmiotów trzecich

 

Informujemy, że na Stronie internetowej znajdują się odesłania – linki – do stron internetowych podmiotów trzecich. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość bądź kompletność prezentowanych tam treści oraz za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Mając na względzie, że Spółka nie ma wpływu na przestrzeganie zasad w zakresie ochrony danych przez podmioty trzecie, Zielony Sklep rekomenduje by sprawdzać prezentowane tam deklaracje o ochronie danych osobowych. Spółka namawia również do zapoznania się z polityką prywatności zamieszczoną na tych stronach.

 

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Zielony Sklep wskazuje, że ochrona Państwa danych osobowych jest dla Spółki priorytetem. Tym samym Spółka zapewnienia bezpieczeństwo wszelkich danych osobowych, które otrzymuje czy to za pośrednictwem Strony internetowej czy też w inny sposób. Zielony Sklep w celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wdrożył odpowiednie środki techniczne, osobowe i organizacyjne. Aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, Zielony Sklep stosuje w szczególności rozwiązania zapewniające:

 1. szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL;

 2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności danych osobowych, które są przez Zielony Sklep przetwarzane

 3. odporność systemów i usług wykorzystywanych do przetwarzania Państwa danych osobowych;

 4. systemów i usług wykorzystywanych do przetwarzania Państwa danych osobowych;

 5. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie awarii lub innego incydentu;

 

Bez względu na powyższe Zielony Sklep regularnie ocenia skuteczność wdrożonych i stosowanych środków technicznych, osobowych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania, a w przypadku zidentyfikowania jakichkolwiek zagrożeń lub ryzyk ww. zakresie podejmuje niezbędne działania w celu ich wyeliminowania.

 

 1. Obsługa płatności internetowych

 

Zielony Sklep celem umożliwienia swoim Klientom dokonywania płatności za złożone przez nich zamówienia, udostępnia Państwu stosowne narzędzia umożliwiające płatność internetową.

 

Spółka mając na względzie powyższe wskazuje, że obsługa płatności internetowych dokonywana jest przez podmioty zewnętrzne (zewnętrzni dostawcy usług – operatorzy płatności). Zielony Sklep wyjaśnia, że w przypadku skorzystania z tych narzędzi przez Państwa, podmiot zewnętrzny obsługujący daną transakcje płatniczą staje się niezależnym administratorem Państwa danych osobowych, które przetwarzać będzie celem przeprocesowania płatności. Szczegółowe informacje dotyczące zasad w oparciu o które ww. podmioty przetwarzają Państwa dane osobowe, każdorazowo wskazane są przez te podmioty na ich stronach internetowych.

 

Bez względu na powyższe Państwa dane osobowe mogą być również dodatkowo przetwarzane w celu przekazania przez Zielony Sklep Państwa danych osobowych do:

 

 1. MBANK Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000025237, NIP: 5260215088;

 2. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2; 01-211 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000011571, NIP: 5261008546;
 3. PayU Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495.

 

w związku z:

 

 1. świadczeniem przez ww. podmioty na rzecz Spółki usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet;

 2. obsługą i rozliczaniem przez ww. podmioty płatności dokonywanych przez Państwa za pośrednictwem Strony internetowej przy użyciu wybranych instrumentów płatniczych;

 3. w celu weryfikacji przez ww. podmioty należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami.

 

 1. Pliki Cookies

 

Zielony Sklep informuje, że Strona internetowa korzysta z tzw. plików Cookies zwanymi potocznie ciasteczkami. Wszelkie informacje na temat wykorzystywanych przez Stronę internetową plików Cookies znajdą Państwo w specjalnie przygotowanej przez Spółkę informacji dot. wykorzystywanych przez Stronę internetową plików Cookies, która dostępna jest pod linkiem:

https://sklep129895.shoparena.pl/pl/i/POLITYKA-PLIKOW-COOKIES/17

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski (holding.wp.pl/poufnosc).

 1. Aktualizacja zasad prywatności Zielonego Sklepu oraz postanowienia końcowe

 

Zielony Sklep nie może wykluczyć, że w przyszłości będzie musiał zaktualizować niniejszy dokument. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na Stronie internetowej. Dodatkowo, Spółka będzie informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych, czy sposobu kontaktu z nami co nastąpi poprzez Stronę internetową lub gdy udostępnią nam Państwo swój adres poczty elektronicznej również e-mailem.

 

Jeżeli nie akceptują Państwo postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, rekomendujemy zaprzestać korzystania ze Strony internetowej.

 

Przyjęcie Polityki Prywatności nastąpiło w dniu 10-08-2023

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium